• <button id="oy733"><b id="oy733"><samp id="oy733"></samp></b></button>

 • <wbr id="oy733"><span id="oy733"></span></wbr>
  <th id="oy733"><legend id="oy733"></legend></th>
  <button id="oy733"></button>
  <progress id="oy733"><source id="oy733"></source></progress>
 • <i id="oy733"><nav id="oy733"></nav></i>

  Soubory cookie

  Cílem spole?nosti Caterpillar Inc. je poskytovat zákazník?m, prodejc?m a?dodavatel?m produkty a?slu?by nejvy??í kvality v?daném oboru a?online. Po?ádali jsme vás o?va?e osobní údaje, a?proto chceme, abyste věděli, jak budou pou?ity. Registrací nebo komunikací prost?ednictvím ?ady firemních web? spole?nosti Caterpillar souhlasíte, ?e vámi poskytnuté informace ?i komentá?e mohou byt sdíleny mezi spole?ností Caterpillar, jejími p?idru?enymi spole?nostmi a?prodejci a?bez omezení pou?ity ke zpracování objednávek zákazník? a?ke zlep?ení ?i propagaci na?ich produkt? a?slu?eb. Va?e údaje neprodáváme ani ?ádnym zp?sobem neposkytneme za úplatu ?ádné t?etí straně a?budeme vyvíjet maximální úsilí, aby byly zabezpe?eny. Spole?nost Caterpillar Inc. uznává a?respektuje va?e soukromí online.

  Soubory cookie
  P?i náv?těvě na?ich web? vám m??eme odeslat soubor cookie. Soubor cookie ulo?í do va?eho po?íta?e maly datovy soubor. Tento soubor nám umo?ňuje vás rozpoznat p?i ka?dé va?í náv?těvě. Soubory cookie nám pomáhají mnoha zp?soby, nap?íklad ulo?ením va?ich regionálních a?jazykovych p?edvoleb a?pro ú?ely shroma??ování jinych ne? osobních údaj?.

  Soubory cookie webového zabezpe?ení spole?nosti Caterpillar (pokud má u?ivatel ID webového zabezpe?ení spole?nosti Caterpillar) se nepou?ívají ke shroma??ování osobních údaj? na tomto webu.

  Jiné ne? osobní údaje
  Soubory cookie m??eme pou?ít:

  • ke zji?tění po?tu náv?těv na?ich web?,
  • ke zkompletování anonymní statistiky o?pou?ívání web?,
  • ke shroma??ování informací o?typu pou?itého internetového prohlí?e?e a?opera?ního systému.

  Tento web, podobně jako jiné weby, ukládá do po?íta?e informace v?malych datovych souborech zvanych cookie.   Tento web pou?ívá soubory cookie několika zp?soby, nap?íklad k?povolení ur?itych funkcí, zapamatování vámi provedenych voleb, zlep?ení efektivnosti webu a?poskytnutí informací o?zp?sobu pou?ívání webu u?ivateli tak, abychom jej mohli zlep?ovat.   Tento web pou?ívá soubory cookie několika zp?soby, nap?íklad k?povolení ur?itych funkcí, zapamatování vámi provedenych voleb, zlep?ení efektivnosti webu a?poskytnutí informací o?zp?sobu pou?ívání webu u?ivateli tak, abychom jej mohli zlep?ovat.   Pokud na tomto webu nepovolíte pou?ívání soubor? cookie, ur?ité funkce ?i ?ásti webu nemusejí byt dostupné, p?ípadně nebude web fungovat podle o?ekávání.   Soubory cookie lze rovně? odebrat nebo blokovat podle pokyn? v?nápovědě va?eho prohlí?e?e.
  Následující tabulka vysvětluje typy soubor? cookie, které pou?íváme na tomto webu a?pro?.

  SKUPINA SOUBOR? COOKIENáZEV SOUBORU COOKIEú?ELDAL?í INFORMACE
  Google Analytics_utma
  _utmb
  _utmc
  _dc_gtm
  _ga
  _gid
  _utmzz
  _utmzses
  Tyto soubory cookie se vyu?ívají ke shroma??ování informací o?zp?sobu, jakym náv?těvníci tento web pou?ívají. Tyto soubory cookie shroma??ují informace v?anonymní formě.   Pat?í sem po?et náv?těvník? webu, odkud náv?těvníci p?i?li a?které stránky na webu nav?tívili.   Tyto informace pou?íváme pro ú?ely zlep?ení webu.ZáSADY OCHRANY SOUKROMí SLU?BY GOOGLE
  _utmc je soubor cookie relace a?po zav?ení prohlí?e?e dojde k?jeho odstranění.
  _utma, _utmb a _utmz jsou trvale ulo?ené soubory cookie, které po zav?ení prohlí?e?e z?stávají v?po?íta?i.
  _ga, _gid se pou?ívají k?rozli?ení u?ivatel?.
  _dc_gtm: se pou?ívá k?identifikaci náv?těvník? podle věku, pohlaví nebo zájm? pomocí kódu DoubleClick?– Správce zna?ek Google.
  EloquaNastavuje jedine?ny soubor cookie pro ka?dého u?ivatele s?doménou eloqua.com, ELOQUA, ELQSTATUSWeb Eloqua pou?ívá soubory cookie pro sv?j server z?d?vodu rozpoznání vracejícího se náv?těvníka jako jedine?ného u?ivatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve slo?ce ?Cookies“ na pevném disku náv?těvníka a?umo?ňují webu Eloqua si náv?těvníka zapamatovat. Soubory cookie ulo?ené serverem Eloqua jsou ?itelné pouze pro web Eloqua. Nemají p?ístup k?jinym dat?m v?po?íta?i, nemohou je ?íst ani měnit. V?echny webové prohlí?e?e nabízejí mo?nost soubory cookie odmítnout.   Pokud náv?těvník odmítne soubor cookie webu Eloqua, web neshroma??uje ?ádné informace o?daném náv?těvníkovi, ale v?takovém p?ípadě bude nutné p?i ka?dé náv?těvě znovu zadávat ur?ité údaje, p?ípadně nebude mo?né p?izp?sobit funkce webu va?im preferencím. Soubor cookie m??ete také z?pevného disku ru?ně odstranit. Samy soubory cookie neobsahují ?ádné osobní údaje. My v?ak informace ulo?ené v?souborech cookie propojujeme s?osobními údaji, které nám p?i náv?těvě webu ode?lete.Zásady ochrany osobních údaj? webu Eloqua
  AddThis a?slu?by sociálních sítíTyto slu?by vyu?ívají několik soubor? cookie, které umo?ňují jejich pou?ívání a?shroma??ování informací o?pou?ívání.   Soubory cookie nastavuje web addthis.com a?ostatní weby sociálních sítí, mimo jiné nap?íklad facebook.com, twitter.com, linkedin.com, yahoo.com, instagram.com a?google.com.   Konkrétní informace o?zásadách ochrany osobních údaj? a?pou?ívání soubor? cookie těchto web? najdete v?jejich prohlá?eních.Slu?ba AddThis pou?ívá soubory cookie, které umo?ňují sdílení odkaz? na ?lánky na tomto webu s?ostatními u?ivateli prost?ednictvím e-mailu a?web? sociálních sítí.   Tyto soubory cookie shroma??ují informace tykající se pou?ívání slu?eb AddThis a?o?webech sociálních sítí, které jsou prost?ednictvím tohoto webu dostupné.Praxe v?oblasti ochrany dat AddThis &
  Pokud se rozhodnete sdílet odkazy z?tohoto webu na webu sociální sítě, takovy web sociální sítě pak pou?ije soubory cookie k?poskytnutí svych slu?eb, ke shroma??ování informací o?pou?ívání jejich slu?eb a?k?jejich zlep?ení.Zásady ochrany osobních údaj? slu?by Instagram
  Zásady pou?ívání dat slu?by Facebook
  Zásady ochrany osobních údaj? slu?by LinkedIn
  Podmínky ochrany soukromí slu?by Google+ &
  P?ijetí souboru cookiecookie-msg-read-caterpillarDotComTento soubor cookie se pou?ívá k?záznamu va?eho souhlasu s?pou?íváním soubor? cookie na tomto webu.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  P?ijetí souboru cookiecookie-msg-readTento soubor cookie se pou?ívá k?záznamu va?eho souhlasu s?pou?íváním soubor? cookie na tomto webu.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  ServerJSESSIONIDTento pot?ebny soubor cookie pou?ívá serverovy po?íta? webu ke správě relace va?eho prohlí?e?e s?tímto webem.Jde o?soubor cookie relace a?po zav?ení prohlí?e?e dojde k?jeho odstranění.
  ServerWCMJSESSIONIDTento pot?ebny soubor cookie pou?ívá serverovy po?íta? webu ke správě relace va?eho prohlí?e?e s?tímto webem.Jde o?soubor cookie relace a?po zav?ení prohlí?e?e dojde k?jeho odstranění.
  P?ihla?ovací ú?etSSOURL
  SSOURLLocal
  SSOCookie
  AFFILIATION_CODE
  SSOLogin
  Tyto soubory cookie jsou nutné, aby správně fungovalo p?ihlá?ení na tomto webu.   Pou?ívají se k?ukládání informací o?ú?tu pou?itém k?p?ihlá?ení na tento web.   Mohou vám navíc u?et?it ?as a?námahu p?i p?ihla?ování na jinych souvisejících webech, pokud je nav?tívíte během jedné relace prohlí?e?e.Jde o?soubory cookie relace a?po zav?ení prohlí?e?e dojde k?jejich odstranění.
  Soubory cookie webu Cat.com jednotlivych zemílocalePageTento soubor cookie se pou?ívá pro záznam informací o?zemi, její? web cat.com nav?těvujete.   Navíc umo?ňuje automaticky p?echod na stejnou verzi webu p?i va?í p?í?tí náv?těvě.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  Soubory cookie webu finance.cat.com jednotlivych zemícatFinGlobalTento soubor cookie se pou?ívá pro záznam informací o?zemi, její? web finance.cat.com nav?těvujete.   Navíc umo?ňuje automaticky p?echod na stejnou verzi webu p?i va?í p?í?tí náv?těvě.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  Hledáníproxy-2Tento soubor cookie se pou?ívá pro záznam va?ich p?edvoleb pro zobrazení vysledk? hledání.   Díky němu web navíc uchová va?e p?edvolby do p?í?tí náv?těvy.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  Vyhledávání prodejceproxy-11Tento soubor cookie se pou?ívá k?záznamu va?eho vyběru obchodního zastoupení.   Díky němu web navíc uchová va?e volby do p?í?tí náv?těvy.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  Správa obsahuwcmpreferencesdevTento soubor cookie nastavuje ná? systém správy obsahu a?ve skute?nosti se pou?ívá jen u?malého po?tu u?ivatel?.   Na odebrání tohoto souboru cookie z?webu pracujeme.Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a?po zav?ení prohlí?e?e z?stává v?po?íta?i.
  LithiumVISITORID
  LiSESSIONID
  Lithium pou?ívá soubory cookie ID relace.Po zav?ení prohlí?e?e se soubor cookie ID relace jednodu?e ukon?í.
  Zásady ochrany osobních údaj? webu Lithium
  YouTubeVISITOR_INFO1_LIVE
  LOGIN_INFO
  PREF
  SAPISID
  SID
  HSID
  SSID
  APISID
  use_hitbox
  Google (YouTube) pou?ívá ke shroma??ování a?ukládání informací p?i náv?těvě web? slu?by Google r?zné technologie a?m??e k?nim pat?it i?odeslání jednoho ?i několika soubor? cookie a?anonymních identifikátor? do va?eho za?ízení.Zásady ochrany soukromí slu?by Google
  Jedine?ny identifikátor u?ivateleCWSIDPou?ívá se ke sledování p?ihlá?eného u?ivatele.  
  Chat s?prodejciX-Salesforce-CHAT
  liveagent_vc
  liveagent_oref
  liveagent_ptid
  liveagent_sid
  Názvy těchto soubor? cookie jsou spojeny s?technologií LiveAgent, která zaji??uje chat online a?funkci zákaznické podpory.Zásady ochrany osobních údaj? technologie Live Agent
  Formulá?eformSubmitted
  contactData
  Sleduje odesílání údaj? na chat (formulá? prodejce), formulá? produktové bro?ury, kontaktní formulá? spole?nosti Caterpillar.Zásady ochrany osobních údaj? spole?nosti Caterpillar
  pardotvisitor_id
  pardot
  lpv
  Slu?ba Pardot sleduje náv?těvníka a?jeho vyhledávané aktivity na va?ich webovych stránkách a?nav?tívenych stránkách tím, ?e nastavuje soubory cookie na jeho prohlí?e?ích.  Soubor cookie náv?těvníka se skládá z?jedine?ného ID náv?těvníka
  Pokud vá? ú?et sleduje zvolené preference, soubor cookie pi_opt_in se p?i rozhodnutí náv?těvníka zvolit nebo zru?it sledování nastaví na hodnotu true nebo false.
  Soubor cookie relace s?názvem ?pardot“ se nastaví, kdy? jste p?ihlá?eni jako u?ivatel slu?by Pardot. Tento soubor cookie není nastaven na prohlí?e? náv?těvníka.
  www.caterpillarsurveys.comADRUM_BTa
  ADRUM_BT1
  ADRUM_BTs
     
  caterpillar.gcs-web.comDrupalVisitorMobile
  JSESSIONID
  s_cc
  s_sq
  s_vi
     
  P?ihlá?ení na webové stránky cat.comcatLogonPage
  ga_UserId
  Soubory cookie sledující p?ihlá?ení na web cat.comga_UserId je jedine?ny identifikátor sledující p?ihlá?eného u?ivatele.  
  CDN.krxd.net    _kuid_    Tyto soubory cookie se pou?ívají ke shroma??ování informací o?tom, jak náv?těvníci pou?ívají na?e webové stránky a?reagují na na?e reklamní kampaně. Soubory cookie shroma??ují informace o?va?em chování online, v?etně r?znych prohlí?e?? a?za?ízení, které pou?íváte.  Informace vyu?íváme k?sestavování zpráv, ur?ení segment? zákazník? a?jako vodítko pro zlep?ování webovych stránek spole?nosti Caterpillar. Dále tyto soubory cookie pou?íváme k?vytvo?ení reklam, které budou pro u?ivatele poutavěj?í a?pro vydavatele a?inzerenty hodnotněj?í. Některé bě?né aplikace soubor? cookie jsou ur?eny k?tomu, aby vybraly reklamu na základě toho, co je pro u?ivatele d?le?ité, ke zlep?ení vykazování zpráv o?vykonnosti kampaní, k?personalizaci webovych stránek a?k?tomu, aby zabránily zobrazování reklamy, které ji? u?ivatel zhlédl. Informace shromá?děné těmito soubory cookie lze sdílet s?dal?ími organizacemi, jako jsou nap?íklad inzerenti a?prodejci.  

  Odkazy
  Weby spole?nosti Caterpillar obsahují odkazy na jiné weby. Spole?nost Caterpillar nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údaj? ?i obsah těchto jinych web?.

  Formulá?e
  Jednotlivé formulá?e mají svá vlastní prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?. Nezapomeňte si tato prohlá?ení p?ed odesláním formulá?e p?e?íst.

  欧美性爱视频在线